Datum objave: 17. 08. 2021.

Na trgu dela so vse bolj pomembne fleksibilnost, hitrost, strokovnost in kakovost. Kadar podjetje potrebuje delavca ali skupino delavcev za izvedbo določenega projekta, lahko uporabi storitev najema delavcev pri agenciji za posredovanje delovne sile. V primeru predvidenih potreb po kadru agencija sama pripravi najbolj ustrezne kandidate za naročnika. Med agencijo za posredovanje delovne sile ter naročnikom se dogovori tudi garancija nadomestitve kandidata, med njima pa se ažurno in hitro pretakajo zahtevane informacije o posredovani delovni sili.

Prednosti odločitve za najem delavcev je več. Agencija že na samem začetku skupaj z naročnikom podrobno analizira prosto delovno mesto in jasno artikulira naloge in zahteve delodajalce do najete delovne sile. Agencija zagotavlja strokovnost pri izbiri kandidatov, oceni motivacijski (volja do dela), osebnostni (karakterne značilnosti) ter dejanski faktor (izobrazba, izkušnje) določenega delavca ter izbrane podatke, v skladu s predpisano zakonodajo, posreduje naročniku. Agencija za posredovanje delavcev posreduje naročniku tudi profile in ocene za zaposlitveni razgovor predlaganih kandidatov, na željo naročnika lahko z njimi izvede tudi psihološko testiranje kandidatov (neformalno ali formalno) ter za naročnika pridobi in preveri reference kandidatov za najem delovne sile.

Zakaj je najem delavcev prek agencije dobra odločitev?

Agencija za naročnika izvede preliminarni postopek osebnih razgovorov s kandidati in izloči neprimerne in nezainteresirane kandidate ter tako naročniku prihrani veliko časa.  Postopek iskanja primernih delavcev za najem se tako močno skrajša, naročniku pa zagotovi izbor najbolj primernih kandidatov za delovno mesto, ki ga ponuja. Agencije za posredovanje delovne sile so zelo ustrezna in ugodna rešitev v primeru fleksibilnih oblik zaposlitve, kjer je čas najema delavcev običajno krajši, 

Najeti delavci so od agencije redno obveščeni o vseh informacijah, ki se tičejo njihove začasne zaposlitve – v katero podjetje bo posredovan, kakšne vrste dela je potrebno opraviti in kje je lokacija dela, kakšne so morebitne nevarnosti, ki lahko ob delu nastanejo za varnost in zdravje, kakšen je redni delovni čas in kdaj se bo delo opravljalo, kakšno je nadomestilo za njegovo delo, katera kolektivna pogodba ga določa, kdaj bo pričel z delom in kako dolgo bo to delo okvirno trajalo.

Prednosti zaposlitve v Agenciji za posredovanje delovne sile

Gre za sodobno vrsto zaposlitve, kjer je delavec začasno ali za nedoločen čas zaposlen v agenciji za posredovanje delavcev, delo pa opravlja v drugem podjetju. Take vrste zaposlitev se v zadnjih letih najpogosteje uporablja v različnih industrijah, gradbeništvu in pri začasnih oziroma sezonskih delih.

Prednost takšne fleksibilne oblike zaposlitve je tudi v tem, da je delavec zaposlen v kadrovski agenciji, kar mu nudi določeno varnost. Če v podjetju, kjer je opravljal delo, tega zmanjka, ima še vedno status zaposlenega v agenciji za posredovanje delovne sile. Običajno se ga v omenjenem primeri napoti na začasno čakanje na delo, v tem obdobju pa še vedno prejema povračilo, ki običajno znaša 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače.

Takoj, ko se zanj najde ustrezno delovno mesto v drugem podjetju, kjer je delo podobno kot ga je delavec opravljal že predhodno, nemudoma nastopi z delom. Najetega delavca agencija za najem delavcev ne sme poslati na delo v Maribor, če ta živi v Ljubljani, oziroma so kraj delovnega mesta in stroški, povezani s potovanjem na delovno mesto, stvar dogovora med agencijo in zaposlenim.

Nove oblike zaposlitve

Raziskave kažejo, da se bodo oblike zaposlovanja v prihodnjih letih vse bolj prilagajale fleksibilnim načinom zaposlitve in tako ne bo ostalo le pri standardnih oblikah: zaposlitev za določen čas, zaposlitev za nedoločen čas. Posredovanje delovne postaja storitev, ki tako delodajalcem kot iskalcem zaposlitve omogoča boljšo prilagodljivost. Stroške določenega dela se vsakih znova lahko prilagodi dejanskemu povpraševanju po določenih izdelkih ali storitvah.

Pri najemu delavcev prek kadrovske agencije gre pravzaprav za tristransko razmerje. Na eni strani med naročnikom in agencijo za posredovanje delovne sile ter na drugi strani med kadrovsko agencijo in samim delavcem. Razlogi za začasen najem delavcev so predvsem: povečan obseg dela, nadomeščanje zaposlenega na daljši odsotnosti z dela, sezonska nihanja, preizkus sodelavca in različna  projektna dela.

Najem delavcev je za podjetja dobra poslovna rešitev predvsem za krajše in daljše zaposlitve. Omogoča dinamično in fleksibilno uravnavanje števila zaposlenih glede na potrebe poslovanja podjetja. Podjetje ima 100% vpliv na izbor najema delavcev, je pa to tudi odlična priložnost, da se za bodoče redno delovno mesto preizkusi več kandidatov, brez tveganja, nepotrebnih stroškov in v relativno kratkem obdobju. Agencija za posredovanje delovne sile ob najemu delavcev tudi bdi nad preglednostjo in skladnostjo s predpisi in zakonodajo.

Zgodovina delovana agencij za posredovanje delavcev

Zaposlovanje prek kadrovskih agencij sega v 70. leta 19, stoletja in je bilo pravzaprav spontan odziv na rahljanje trga delovne sile med gospodarsko krizo, v kateri so delodajalci zahtevali prilagoditev oblik dela in zaposlovanja tržnim razmeram. Dandanes se razrašča zaradi različnih vzrokov - potreb po bolj fleksibilnih oblikah zaposlitve, skrajševanja življenjskih ciklov proizvodov, diferenciranega povpraševanja kupcev in povpraševanja delavcev po občasnem delu. Področje posredovanje delavcev od leta 1997 ureja Konvencija o zasebnih agencijah za zaposlovanje. Ta je bila leta 2008 spremenjena in v Evropskem svetu sprejeta kot Direktiva 2008/104/ECin. Namenjena je regulaciji dela zasebnih agencij za najem delovne sile.